Upozornenie

Tento web sa Vám pravdepodobne nebude zobrazovať správne. Nový dizajn kníhkupectva alter ego využíva najmodernejšie technológie, ktoré nie sú podporované v starších verziách internetových prehliadačov.
Aktualizujte si, prosím, Váš internetový prehliadač!

×
Informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby
 
Čl. I
Dotknutá osoba
Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva prevádzkovateľ.
Čl. II
Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť: Fukaj, s. r. o., so sídlom Platanová 2355/2, 900 42 Miloslavov, IČO: 54 496 497, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 159611/B.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ“).
Čl. III
Kontakt
Prevádzkovateľa je možné so svojimi námietkami a žiadosťami pri uplatňovaní svojich práv v oblasti ochrany osobných údajov kontaktovať
 • emailom: fukaj@fukaj.sk
 • na adrese: Platanová 2355/2, 900 42 Miloslavov
V prípade otázok môžete prevádzkovateľa telefonicky kontaktovať na čísle: +421 910 718 466
Čl. IV
Účel spracúvania osobných údajov a právny základ
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:
 • predaja tovaru zákazníkom na základe právneho titulu, ktorým je plnenie zo zmluvy a
 • informovania zákazníkov o pripravených a zverejnených novinkách na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.
ČL. V
Oprávnený záujem
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo ktoré sa vykonáva za účelom priameho marketingu. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, jej osobné údaje za týmto účelom prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.
Čl. VI
Kategórie osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje, prioritne kontaktné údaje ako meno, priezvisko, emailová adresa.
Prevádzkovateľ nespracúva osobitné kategórie osobných údajov.
Čl. VII
Zdroj osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva údaje získané od kupujúcich, ktorí nakúpili produkty od prevádzkovateľa ako predávajúceho alebo od osôb, ktoré sa dobrovoľne registrovali na webovej stránke prevádzkovateľa za účelom získavania informácií o predajných ponukách prevádzkovateľa.
Ak je dotknutá osoba zmluvným partnerom prevádzkovateľa, poskytovanie väčšiny osobných údajov je zmluvnou požiadavkou nevyhnutnou na uzavretie zmluvy. Ich poskytnutie nie je povinné, avšak ich neposkytnutie vedie k nemožnosti uzavrieť kúpnu zmluvu s prevádzkovateľom.
Čl. VIII
Doba spracúvania
Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, najviac po dobu 10 rokov.
Na uchovávanie osobných údajov sa vzťahuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. IX
Poskytovanie a prenos osobných údajov
Osobné údaje dotknutej osoby poskytuje prevádzkovateľ iným osobám len v nevyhnutnej miere, najmä svojim zamestnancom a osobám v oblasti účtovníctva.
Prevádzkovateľ na základe zákonnej povinnosti poskytuje osobné údaje iným osobám napr. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, daňovým úradom a pod.
Prevádzkovateľ môže poskytovať osobné údaje iným osobám v súvislosti s ochranou práv a právom chránených záujmov - napr. advokátom, súdom alebo exekútorom.
Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje mimo územia Európskej únie.
Čl. X
Cookies
Na webovej stránke https://fukaj.sk/sú používané súbory cookies. Bližšie informácie o týchto súboroch sú dostupné vo Všeobecných obchodných podmienkach - článok XIV.
ČL. XI
Práva dotknutej osoby
 
 1. Právo na prístup k osobným údajom
Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie od prevádzkovateľa o tom, či spracúva jej osobné údaje a ak áno, má právo získať k nim prístup za podmienok stanovených GDPR. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe kópiu osobných údajov, ktoré o nej spracúva pod podmienkou, že to nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak žiadosť podá oprávnená osoba elektronicky, informácie jej prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ oprávnená osoba nepožiada o iný spôsob poskytnutia.
 1. Právo na opravu
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
 1. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)
Za určitých okolností má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal jej osobné údaje. Ide o nasledovné prípady:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich prevádzkovateľ získaval alebo inak spracúval,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie osobných údajov v prípadoch, kde sa vyžaduje súhlas a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu jej osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov na účely oprávnených záujmov) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody prevádzkovateľa na ich spracúvanie,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.
Právo na vymazanie sa za podmienok uvedených v GDPR neuplatní, napr. ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky, na účely archivácie alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 1. Právo na obmedzenie spracúvania
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
 • počas obdobia, kedy prevádzkovateľ overoval správnosť osobných údajov, dotknutá osoba napadla správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania osobných údajov žiada dotknutá osoba obmedzenie ich použitia,
 • ak už osobné údaje na účely spracúvania prevádzkovateľ nepotrebuje, ale potrebujete ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov,
 • do overenia, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby, ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov na účely oprávnených záujmov).
Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky.
 1. Právo na prenosnosť údajov
Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a na ich prenesenie ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak:
 • sa spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby zakladá na súhlase alebo na zmluve a zároveň
 • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
 1. Právo namietať
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať spracúvanie svojich osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov na účely oprávnených záujmov). V tom prípade prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 1. Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
Ak je spracúvanie založené na súhlase, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 1. Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Created by run.skHore