Upozornenie

Tento web sa Vám pravdepodobne nebude zobrazovať správne. Nový dizajn kníhkupectva alter ego využíva najmodernejšie technológie, ktoré nie sú podporované v starších verziách internetových prehliadačov.
Aktualizujte si, prosím, Váš internetový prehliadač!

×
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
 
Čl. I
Úvodné ustanovenia
 
 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu na webovej stránke www.fukaj.sk je spoločnosť Fukaj, s. r. o., so sídlom Platanová 2355/2, 900 42 Miloslavov, IČO:  54 496 497, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 159611/B, email: fukaj@fukaj.sk, tel. č.: +421 910 718 466, IBAN: SK19 1100 0000 0029 4612 6260.
 2. Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok je úprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim na diaľku prostredníctvom E-shopu.
 
Čl. II
Definícia niektorých pojmov
 
 1. VOP: Tieto všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj produktov v ponuke predávajúceho na E-shope.
 2. E-shop: Internetový obchod predávajúceho umiestnený na webovej stránke www.fukaj.sk, na ktorom prebieha predaj produktov.
 3. Produkt alebo produkty: Produkt alebo viac kusov produktov určených na predaj uvedených v ponuke E-shopu.
 4. Predávajúci: spoločnosť Fukaj, s. r. o. bližšie definovaná v čl. I ods. 1 týchto VOP, ktorá je zároveň prevádzkovateľom E-shopu.
 5. Kupujúci: Spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý vykonáva nákup v E-shope.
 6. Spotrebiteľ: Fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 7. Podnikateľ: Kupujúci – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvára s predávajúcim zmluvu v súvislosti s výkonom svojej podnikateľskej činnosti, pričom tento nie je Spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. 
 8. Kúpna zmluva: Zmluva, predmetom ktorej je kúpa a predaj produktu uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.
Čl. III
Uzatvorenie kúpnej zmluvy
 
 1. Predávajúci umožňuje uzatvorenie kúpnej zmluvy prevedením objednávky kupujúceho online, prostredníctvom E-shopu, ktorý je dostupný nepretržite 7 dní v týždni.
 2. Žiadosť o informácie alebo dopyt kupujúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky sa nepovažuje za objednávku Produktu.
 3. Kupujúci nakupuje v E-shope tak, že vyberá produkty z ponuky uvedenej na internetovej stránke E-shopu  a pridáva ich do nákupného košíka stlačením tlačidla „do košíka“. V košíku kupujúci vidí vybrané produkty, ich množstvo, cenu a dostupnosť. Kupujúci môže produkty z košíka odstrániť alebo dopĺňať nové produkty.
 4. V prípade, ak kupujúci má v košíku všetky produkty, ktoré má záujem kúpiť, stlačí tlačidlo „Pokračovať“. Následne Kupujúci vyplní fakturačnú adresu a adresu doručenia. V ďalšom kroku si kupujúci vyberie spôsob doručenia a spôsob platby. V poslednom kroku na dokončenie objednávky kupujúci vykoná potvrdenie objednávky a stlačí tlačidlo „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“.
 5. Do okamihu stlačenia tlačidla „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“ má kupujúci možnosť opravovať zadané údaje a meniť rozsah vybraných produktov.
 6. Po uvedení všetkých požadovaných údajov bude kupujúcemu na email zaslaná Rekapitulácia objednávky, kde budú uvedené predovšetkým tieto informácie:
 1. predmet objednávky (názov, značka, veľkosť, počet kusov, farba, materiál produktu a pod.)
 2. jednotková cena a celková cena vybraných produktov spolu s DPH a prípadne inými daňami
 3. informácia o nákladoch na dopravu, poštovné, balné, prípadne nákladoch na iné poplatky
 4. vybraná platobná metóda
 5. spôsob a adresa doručenia produktov.
 1. Všetky prijaté objednávky sa považujú za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 2. Ak je produkt, na ktorý sa objednávka vzťahuje, nedostupný, predávajúci zašle kupujúcemu e-mailovú správu o nedostupnosti produktu, resp. o predpokladanej dodacej dobe produktu a možnostiach vybavenia objednávky (čiastočná realizácia objednávky alebo zrušenie objednávky). V ostatných prípadoch zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie objednávky e-mailovou správou: „Potvrdenie prijatia Vašej objednávky.“
 3. Doručením e-mailovej správy „Potvrdenie prijatia Vašej objednávky“ je prijatý návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy a je uzatvorená Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, ak z objektívnych dôvodov uzná, že pri objednávke môže dôjsť k protiprávnemu konaniu, čím sa rozumie každá činnosť kupujúceho v rámci E-shopu, ktorá nie je v súlade so zákonom.
 5. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti produktov nie je schopný predávajúci dodať produkt kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami (čl. IV ods. 1 písm. d) VOP), alebo za dohodnutú kúpnu cenu, predávajúci ponúkne kupujúcemu náhradné plnenie, alebo možnosť pre kupujúceho stornovať objednávku v zmysle ods. 12 tohto článku VOP.
 6. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa prijatia e-mailu o stornovaní objednávky kupujúcim na ním uvedený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Email o stornovaní objednávky zašle kupujúci na emailovú adresu: fukaj@fukaj.sk.
 7. V prípade, ak kupujúci v lehote stanovenej predávajúcim neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim, ani nestornuje objednávku, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci vráti kupujúcemu už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa prijatia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy Kupujúcim.
 
Čl. IV
Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho
 
 1. Predávajúci je povinný:
 1. dodať správny druh a množstvo produktov, ktoré boli objednané, za cenu, ktorá bola uvedená v čase odoslania objednávky kupujúcim,
 2. poslať faktúru na e-mailovú adresu kupujúcemu,
 3. dodávať iba produkty nové a vhodne zabalené, aby nedošlo k ich poškodeniu počas prepravy,
 4. dodať objednaný produkt kupujúcemu v termíne dodania uvedenom na internetovej stránke E-shopu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, ak sa nedohodnú inak,
 5. v prípade doručenia nesprávneho druhu produktu, prípadne nesprávnej farby alebo veľkosti, ako bolo kupujúcim objednané, vymeniť bezodkladne tento produkt a pokiaľ to nie je možné, vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu a zároveň nahradiť kupujúcemu náklady na balné a poštovné, ktoré preukázateľne uhradil pri odosielaní zásielky späť.
 1. Predávajúci je oprávnený:
 1. nevybaviť Objednávku, pokiaľ kupujúci uvedie nesprávne alebo zjavne nepravdivé kontaktné údaje a nie je možné ho kontaktovať na e-mailovej adrese alebo telefónnom čísle, ktoré v Objednávke zadal, a to ani pri vynaložení primeraného úsilia,
 2. vyzvať kupujúceho na prevzatie produktu aj pred uplynutím lehoty na dodanie produktu.
 1. Kupujúci je povinný:
 1. uvádzať pri objednávaní úplné a pravdivé údaje,
 2. zaplatiť za produkt kúpnu cenu podľa zvolenej platobnej metódy,
 3. prevziať doručený produkt osobne alebo prostredníctvom oprávnenej osoby, podpísať doklad osvedčujúci dodanie produktu a zaplatiť zaň kúpnu cenu, s ktorou bol oboznámený pri jeho objednávaní,
 4. prevziať doručený produkt v mieste, ktoré si zvolil pri jeho objednávaní,
 5. prekontrolovať neporušenosť obalu a samotný produkt pri jeho preberaní.
 1. Ak bude potrebné dodanie produktu opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho alebo v prípade, ak kupujúci bez relevantného dôvodu neprevezme produkt, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov pokusu o neúspešné doručenie produktu.
 
Čl. V
Ceny Produktov
 
 1. Všetky ceny produktov sú zmluvné, aktuálne a platné. Ceny sú uvedené v eurách a sú konečné, t. j. vrátane DPH v platnej výške, prípadne všetkých ďalších relevantných daní a poplatkov. To sa netýka poplatkov za dopravné, dobierkové a nákladov na komunikáciu prostredníctvom prostriedkov na diaľku.
 2. Akčné ceny platia do vypredania zásob akčného produktu alebo po dobu určenú predávajúcim.
 3. V prípade konania zľavovej akcie organizovanej predávajúcim v E-shope sa zľavy nekumulujú, ak nestanovia obchodné podmienky zľavovej akcie inak.
 
Čl. VI
Platobné podmienky
 
 1. Kupujúci si môže zvoliť nasledujúce spôsoby úhrady za objednané produkty:
 1. úhrada bankovým prevodom
 2. úhrada v hotovosti na dobierku
 3. Card Pay
 1. V prípade, že kupujúci si zvolí spôsob platby bankový prevod a Card Pay, bude objednávka zo strany predávajúceho vybavená po tom, ako bude kúpna cena produktov pripísaná predávajúcemu na bankový účet.
 
Čl. VII
Doprava, poštovné a balné
 
 1. Kupujúci má možnosť si zvoliť dodanie objednaného produktu:
 1. na adresu ním zadanú v objednávke
 2. osobný odber na adrese uvedenej predávajúcim.
 1. Predávajúci zasiela produkty v rámci celého územia Slovenskej republiky.
 2. Cena za dopravu a balné je uvedená v objednávke pri jednotlivých spôsoboch dopravy.
 
Čl. VIII
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na produkte
 
 1. Prevzatím produktu na mieste zvolenom kupujúcim v objednávke prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k produktu.
 2. Nebezpečenstvo škody na produkte prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme produkt od predávajúceho, resp. od vybraného dopravcu.
 
Čl. IX
Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy
 
 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
 2. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy plynie odo dňa:
 1. prevzatia produktu spotrebiteľom alebo treťou osobou určenou spotrebiteľom, inou ako dopravca,
 2. v prípade, že je jej predmetom niekoľko druhov produktov alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky produktu alebo jeho častí,
 3. v prípade, že sa produkty dodávajú opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného produktu.
 1. Spotrebiteľ môže od kúpnej zmluvy odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie.
 2. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy písomným vyhlásením adresovaným predávajúcemu na korešpondenčnú adresu uvedenú v čl. I ods. 1 týchto VOP alebo na emailovej adrese: fukaj@fukaj.sk  
(odporúčame uviesť v predmete emailu „Odstúpenie od zmluvy“).
 1. Spotrebiteľ môže použiť vzor formulára odstúpenia od zmluvy, ktorý je Prílohou č. 1 týchto VOP. Použitie vzoru nie je povinné. V prípade odstúpenia spotrebiteľa, potvrdí predávajúci spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu v písomnej forme prijatie takéhoto odstúpenia od zmluvy. Pre zachovanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné, aby spotrebiteľ odoslal písomné vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku tohto článku najneskôr v deň uplynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy vyššie popísaným postupom, zaniká kúpna zmluva od svojho počiatku.
 3. Predávajúci vráti všetky platby prijaté od spotrebiteľa, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď sa predávajúci o odstúpení od kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa dozvedel.
 4. Predávajúci vráti obdržanú platbu za produkt rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri úhrade produktu, v prípade, že spotrebiteľ nevyjadrí súhlas s iným riešením. Spotrebiteľ môže uviesť číslo bankového účtu, na ktoré predávajúci vráti finančné prostriedky. Spotrebiteľ nenesie žiadne ďalšie náklady v súvislosti s týmto vrátením platby. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ produkt odovzdá alebo preukáže, že produkt predávajúci odoslal.
 5. Spotrebiteľ zašle predávajúcemu bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy produkt, ktorý od neho dostal, pričom produkt nesmie byť zničený či opotrebovaný. Lehota bude zachovaná, ak spotrebiteľ odošle vrátený produkt pred uplynutím 30 dňovej lehoty na adresu: Trebor, s. r. o., Galvaniho 2/a 821 04 Bratislava.
 6. Spotrebiteľ hradí priame náklady na vrátenie produktu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy (náklady na odoslanie produktu predávajúcemu) aj v prípade, keď tento produkt nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 7. Spotrebiteľ berie zodpovednosť za zníženie hodnoty produktu, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto produktom inak, než je určené s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
Čl. X
Záruka a reklamácia
 
 1. Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom vo výdajni E-shopu alebo odo dňa prevzatia produktu od dopravcu.
 2. V prípade, ak kupujúcim je podnikateľ, resp. osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zodpovednosť predávajúceho za vady sa riadi výhradne príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Predávajúci poskytuje kupujúcemu – podnikateľovi záruku za akosť produktu v trvaní 12 mesiacov odo dňa prevzatia produktu kupujúcim.
 3. Záručná doba sa predžuje o dobu, počas ktorej bol produkt v reklamačnom konaní.
 4. Opotrebenie charakteristické pre daný materiál alebo spôsob použitia sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy produktu vyplýva, že jeho životnosť je kratšia než záručná doba.
 5. Kupujúci  je povinný skontrolovať zásielku, t. j. produkt aj jeho obal, bezprostredne po jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že obal produktu je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť osobe, od ktorej produkt preberá a za jeho prítomnosti skontrolovať stav produktu. Zásielku s poškodeným obalom kupujúci nie je povinný prevziať.
 6. Bezodkladne po prevzatí zásielky, ktorá nevykazuje nijaké mechanické poškodenia, je spotrebiteľ povinný skontrolovať produkt nachádzajúci sa v balení. Ak spotrebiteľ zistí, že produkt je nefunkčný alebo poškodený, alebo mu bol dodaný produkt v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou (napr. iná veľkosť, iný druh produktu a pod.), je povinný to bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu.
 7. Pred prvým použitím je kupujúci povinný oboznámiť sa s návodom na použitie, návodom na údržbu a ďalšou prípadnou sprievodnou dokumentáciou, ktorú spolu s produktom obdržal.
 8. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté na produkte nesprávnym používaním, nesprávnou údržbou, neodborným zásahom, mechanickým poškodením spôsobeným na produkte kupujúcim alebo treťou osobou alebo za opotrebenie spôsobené pri obvyklom užívaní tovaru.
 9. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne na adrese Trebor, s. r. o., Galvaniho 2/a 821 04 Bratislava alebo môže na uvedenú adresu reklamovaný produkt zaslať.
 10. Kupujúci môže zaslať reklamovaný produkt predávajúcemu poštou, kuriérskou spoločnosťou alebo priniesť osobne, spolu s kópiou daňového dokladu, ktorý mu bol s produktom doručený. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať reklamovaný produkt zaslaný na dobierku.
 11. Pri osobnej reklamácii produktu vystaví predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie.
 12. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi písomné potvrdenie reklamačného listu o tom, kedy spotrebiteľ reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje.
 13. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na včasné, riadne a bezplatné odstránenie vady. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti produktu, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady.
 14. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 15. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 16. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu produktu, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny
 17. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa o preferovanom spôsobe vybavenia reklamácie je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to v nasledovných lehotách:
 1. ihneď,
 2. v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
 3. v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 1. Po určení spôsobu reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 2. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu produktu za nový produkt.
 3. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.
 4. Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
 
Čl. XI
Alternatívne riešenie sporov
 
 1. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu: fukaj@fukaj.sk).
 2. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1; Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 5. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporu (ARS) môže návrh odmietnuť v prípade, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- Eur.
 7. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 
Čl. XII
Ochrana osobných údajov
 
 1. Podrobnosti o zabezpečení ochrany osobných údajov kupujúceho sú dostupné v samostatnej časti E-shopu v časti „Informácie Pre Vás“.
 
Čl. XIII
Registrácia
 1. Nákup v E-shope nie je podmienený registráciou kupujúceho. Registrácia je dobrovoľná.
 2. V prípade, že sa kupujúci zaregistruje do E-shopu, je povinný pri registrácii uviesť správne a pravdivé údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať. Registráciou vzniká kupujúcemu užívateľský účet, do ktorého môže kedykoľvek vstupovať.
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený menom a heslom. Kupujúci, ktorý si vytvoril užívateľský účet je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne prístupových údajov k užívateľskému účtu. V prípade, ak dôjde k zneužitiu prístupových údajov k užívateľskému účtu, predávajúci za uvedené nenesie žiadnu zodpovednosť.
 4. Dostupnosť užívateľského účtu môže byť obmedzená vzhľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť užívateľský účet v prípade, ak nie je používaný viac ako 3 roky alebo kupujúci porušil povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy.
 
Čl. XIV
Používanie cookies
 1. Súbory cookies sú súbory obsahujúce malé množstvo dát, všeobecne odosielané internetovými stránkami a ponechané na konečnom zariadení užívateľa stránok (napr. počítač, smartfón, tablet, a pod.).
 2. E-shop používa súbory cookies. Súbory cookies budú použité pre nasledujúce účely:
 1. správne obsluhovanie E-shopu a zjednodušenie nákupného postupu (napr. udržanie relácie po prihlásení, uloženie vykonaných nákupov, identifikácia zákazníka);
 2. reklama a marketingové akcie;
 3. tvorenie štatistík návštevnosti stránok E-shopu a zhromažďovanie informácií o spôsobe používania stránok E-shopu pre vylepšenie jeho štruktúry a obsahu.
 1. Všetky súbory cookies, ktoré využíva  E-shop, môžu mať dočasnú alebo trvalú podobu. Dočasné súbory cookies tohto druhu sú odstraňované zatvorením prehliadača užívateľa stránok E-shopu, naopak trvalé súbory cookies sú uchovávané aj po ukončení užitia stránok E-shopu a slúžia na uchovávanie informácií, ktoré uľahčujú a urýchľujú neskôr prístup k stránkam E-shopu (heslo, prihlasovacie meno) a využívanie služieb E-shopu.
 2. Kupujúci má právo v ľubovoľnom okamihu blokovať využívanie súborov cookies a odstrániť trvalé súbory cookies využitím príslušných nastavení, ktoré sú dostupné v internetovom prehliadači. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch zaobchádzania so súbormi cookies sú štandardne dostupné v záložke Pomoc v menu internetového prehliadača.
 3. Zablokovanie alebo obmedzenie využitia súborov cookies môže znemožniť správne použitie niektorých aplikácií dostupných na stránkach E-shopu.
Čl. XV
Podmienky používania internetovej stránky E-shopu
 
 1. Internetová stránka E-shopu, ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len "autorský zákon").
 2. Kupujúci a užívateľ je oprávnený prezerať a preberať materiály z internetovej stránky E-shopu iba na osobné, nekomerčné používanie a za podmienky, že sa zachovajú neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiáloch. Kupujúci a užívateľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať, vykonávať, rozširovať alebo inak používať materiály z tejto internetovej stránky na verejné alebo komerčné účely. Používanie materiálov publikovaných na internetovej stránke E-shopu na iných webových lokalitách je bez predchádzajúcej dohody s predávajúcim zakázané. Materiály na internetovej stránke E-shopu sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov z internetovej stránke E-shopu je porušením autorského práva, ktoré zakladá občianskoprávnu ako aj trestnoprávnu zodpovednosť. 
 
Čl. XVI
Záverečné ustanovenia
 
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zavádzať a odvolávať ponuky alebo zľavové akcie a pozmeňovať ceny produktov v E-shope bez toho, aby boli dotknuté kupujúcim nadobudnuté práva, vrátane podmienok kúpnych zmlúv uzatvorených pred vykonanými zmenami.
 2. Pre prípady, ktoré tieto VOP neupravujú, platia všeobecne záväzné platné právne predpisy, najmä ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 
 3. Tieto VOP nevylučujú a neobmedzujú žiadne práva kupujúceho, na ktoré má nárok na základe platných právnych predpisov. Ak budú ustanovenia týchto VOP v rozpore s platnými právnymi predpismi zaisťujúcimi práva kupujúceho, majú prednosť tieto právne predpisy.
 4. Predávajúci si vyhradzuje možnosť pozmeniť tieto VOP. Pre právny vzťah s kupujúcim sú záväzné VOP účinné ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy. 
 5. Tieto VOP sú platné a účinné od 01.05.2022.
 

 
Príloha č. 1:        Formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy
 
Adresát:              FUKAJ, s.r.o.
Platanová 2355/2,
900 42 Miloslavov
 
Spotrebiteľ:       ................................................ (meno a priezvisko)
                               ................................................ (adresa trvalého alebo prechodného bydliska)
                               ................................................ (emailová adresa)
                               ................................................ (telefónne číslo)
 
týmto odstupujem od kúpnej zmluvy
 
Dátum uzavretia kúpnej zmluvy:  
Produkty, ktoré boli predmetom kúpnej zmluvy:  
 
 
Dôvod odstúpenia:[1]  
 
Spôsob vrátenia finančných prostriedkov:[2]  bankový účet, ktorý bol použitý pri platbe za produkty
 iný bankový účet v tvare IBAN:
...............................................................................
 
V ......................................, dňa ......................................
 
................................................
(podpis spotrebiteľa)
 
[1] Spotrebiteľ môže v súlade so zákonom a týmito VOP od zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu. Uvedenie dôvod odstúpenia pomôže k zlepšovaniu služieb zákazníkom zo strany predávajúceho.
[2] Vyberte jednu z možností a vybranú možnosť označte krížikom. V prípade, že produkty boli spotrebiteľom uhradené v hotovosti, je potrebné vybrať si možnosť „iný bankový účet“ a uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN
Created by run.skHore